Jäsenrekisteri

Kalfos ry jäsenrekisteri

 

Sisällys

1.  REKISTERIN PITÄJÄ

2.  YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

3.  REKISTERIN NIMI

4.  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

5.  REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

6.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

7.  TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

8.  TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

9.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

10.    REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS

11.    REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 

12.    TARKASTUSOIKEUS

13.    OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

14.    MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

 

 1.REKISTERIN PITÄJÄ

Kalfos ry

Lehdespolku 2 A2 01360 VANTAA

0400 757 910

kalfos@kalfos.fi

www.kalfos.fi

 

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anu Haverinen

anu.haverinen@kalfos.fi

 

3.REKISTERIN NIMI

Kalfos ry jäsenrekisteri

 

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Ylläpitää rekisteröityjen yhteystietoja

Kirjata ensisijaiset diagnoositiedot liittymishetkellä (nämä kirjataan vain liittymislomakkeeseen, jäsenrekisteriin tietoja ei kirjata)

Laskuttaa jäsenten jäsenmaksut (jos yhdistys laskuttaa jäsenmaksun itse)

Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset

Yhteydenpito jäsenistöön

Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten

Mahdolliset muut yhdistyksen toimintaan liittyvät tarkoitukset (esim. jäsentapahtumiin liittyvä henkilötietojen käsittely)

 

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika,  sukupuoli, diagnoosi,  luottamustoimet, laskuluettelo

Jäsenyyden kuluessa kertynyt tieto henkilötietojen käsittelyn tarkoitus-kohdan asioista

 

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityjen itse antama tieto

 

7.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenten nimi, osoite, (sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja syntymäaika tallennetaan Invalidiliitto ry:n henkilötietorekisteriin. Tietoja käytetään It-lehden tilaajarekisterissä, järjestövakuutuksen vakuutettujen rekisterissä, liittovaalien yhteydessä äänioikeutettujen rekisterissä, jäsenkorttien postitusrekisterissä, jäsenlaskutuksessa sekä Invalidiliiton yhteydenpidossa jäseniin. Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti muita rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.

 

8.TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen. Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi- ja kotipaikkatietojen tallentamisen.

Lisäksi rekisteröity antaa 25.5.2018 alkaen kutakin tiettyä tarkoitusta varten erillisen suostumuksensa tietojen tallentamiseen joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoikeuden saaneet, jäsenyhdistyksen tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioista vastaava/t.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat jäsentiedot rekisteristä tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.

 

10.REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot tallennetaan Kehätieto Oy:n toimittamaan Kilta jäsenrekisteriin ja Kalfos ry:n omaan jäsenrekisteriin. Paperisten hakemusten ja suostumusten tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Tallennuksen jälkeen tietoja säilytetään kuten henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja sisältävät dokumentit lain mukaan tulee säilyttää, jäsenyyden ajan. Yhdistyksen jäsentapahtumia ym. varten kerättyjä henkilötietoja käytetään vain tapahtuman järjestelyjä varten. Tapahtuman jälkeen tiedot säilytetään siltä osin kuin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä varten tarpeellista. Muut tiedot hävitetään tapahtuman jälkeen.

Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan.  Käyttöoikeus päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä. 

 

11.REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuojaseloste on saatavilla

Kalfos ry:n kotisivuilla

pyydettäessä tietosuojasta vastaavalta henkilöltä postitettuna tai sähköpostitse

 

12.TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä tai toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen tarkastuspyyntö oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.

Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi vielä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan kirjallisesti perustellun epäämistodistuksen. Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään tarkastuksesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

 

13.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse yhteyshenkilölle toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen korjaamisvaatimus.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjä.  

 

14.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.