Yhdistyksen säännöt

KALFOS RY 

Rekisterinumero 192.360
Merkitty yhdistysrekisteriin 9.9.2005

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi on Kalfos. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 §  Yhdistyksen tarkoitus on:

 1. toimia yhdyssiteenä ja vertaistukiryhmänä hypofosfatemiaa ja muita mineraaliaineenvaihduntasairauksia sairastavien ja heidän perheidensä välillä
   
 2. valvoa hypofosfatemiaa ja muita mineraaliaineenvaihduntasairauksia sairastavien ja heidän perheidensä etuja
   
 3. kehittää hypofosfatemiaa ja muita mineraaliaineenvaihduntasairauksia sairastavien hoitoa ja kuntoutusta  sekä heidän perheidensä sopeutumisvalmennusta yhteistyössä terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa.
   
 4. tukea hypofosfatemian ja muiden mineraaliaineenvaihduntasairauksien tieteellistä tutkimusta.

 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. hankkii ja jakaa tietoa hypofosfatemiasta ja muista mineraaliaineenvaihduntasairauksista jäsenilleen, viranomaisille ja julkisille laitoksille
   
 2. järjestää tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa
   
 3. järjestää kokous-, esitelmä., tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä muuta valistustyötä
   
 4. järjestää jäsenilleen ja heidän perheilleen kurssi- ja virkistystoimintaa
   
 5. on yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten potilasyhdistysten kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. periä vuotuista jäsenmaksua
   
 2. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
   
 3. toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan
   
 4. hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
   
 5. harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista pienimuotoista ansiotoimintaa

 

3 §  Jäsenet

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
   
 2. Jäsenhakemuksen hyväksymisestä päättää hallitus.
   
 3. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Ehdotuksen kunniajäsenen kutsumisesta voi tehdä yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ja päätöksen tekee yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä.

 

4 §  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta viimeksi kuluneelta ja kulumassa olevalta vuodelta, hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainittujen erottamisperusteiden nojalla.

 

5 §  Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksuista päättää yhdistyksen vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

6 §  Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu hallituksen puheenjohtaja ja yhdeksi vuodeksi valitut kahdesta viiteen varsinaista ja nollasta kahteen varajäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa sekä kutsutaan yhden hallituksen jäsenen vaatimuksesta koolle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kun kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa ratkaisee arpa. Hallitus voi asettaa alaisuuteensa jäsenistä koostuvia työryhmiä.

 

7 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8 §  Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 §  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen, vuosikokouksen tammi-toukokuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on kutsuttava viikon kuluttua pyynnön esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

10 §  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen määräämänä aikana ja sen määräämään paikkaan. Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu jäsenille kirjeitse tai jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

 

11 §  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus.
   
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
   
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   
 5. Esitetään edellisen kauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot sekä edellisen kauden toimintakertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.
   
 6. Päätetään jäsenryhmien jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksytään talousarvio sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma.
   
 7. Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet. Valitaan myös yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varatilintarkastaja.
   
 8. Käsitellään jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet.
   
 9. Jäsenehdotukset.
   
 10.  Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen jäsen voi tehdä hallitukselle aloitteita yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ne on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava hallitukselle yhtä kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Jäsen voi tehdä yhdistyksen kokouksessa ehdotuksia. Päätöstä ehdotuksen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä, mikäli asia olisi yhdistyslain mukaan ollut mainittava kokouskutsussa.

 

12 §  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

PDF-tiedostoKALFOS RY_ säännöt.pdf (19 kB)
Yhdistyksen säännöt pdf-muodossa.